Over ons

Organisatie

De SKO West-Friesland heeft de organisatie zo ingericht dat kinderen zo thuis nabij mogelijk onderwijs kunnen vormen met 22 scholen verspreid over de regio en verdeeld over de gemeenten Koggenland, Opmeer, Enkhuizen en Medemblik.
De taken en bevoegdheden van Raad van Toezicht, College van Bestuur en directies zijn vastgelegd. Daarbij is een goede balans aangebracht tussen de autonomie van de basisscholen, het afleggen van verantwoording en de toetsing van de resultaten die bereikt worden. Het bestuur, directies en Raad van Toezicht worden ondersteund bij de uitvoering van hun werkzaamheden door de medewerkers van het bestuurskantoor.

 • Raad van Toezicht
 • College van Bestuur
 • Directeur Bedrijfsvoering, directeur Onderwijs
 • Bestuurskantoor
 • Medezeggenschap

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft tot taak om toezicht te houden op het beleid van het College van Bestuur en de algemene gang van zaken bij de Stichting Katholiek Onderwijs West-Friesland. De Raad van Toezicht ziet er op toe dat het gevoerde beleid overeenkomt met de wettelijke, statutaire en andere voorschriften en dat de continuïteit wordt gewaarborgd. Dit betreft samengevat de volgende terreinen:

 • strategie van de stichting (toetsing en advisering);
 • bewaking van de financiële continuïteit en risicobeheersing van de rechtspersonen;
 • realisatie van de resultaten op taakvelden op grond van statuten en regelgeving.

De Raad van Toezicht hanteert de uitgangspunten van de Code Goed Bestuur Primair Onderwijs. De Raad van Toezicht is lid van de VTOI (Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen) en heeft zo contact met andere toezichthouders.

De Raad van Toezicht toetst de voorstellen van het College van Bestuur op basis van de taken en bevoegdheden die zijn afgesproken, het meerjarenbeleidsplan, begroting en jaarverslag en jaarrekening. Daarnaast vindt de Raad van Toezicht het van belang dat ontwikkelingen in de samenleving en de onderwijssector worden gevolgd en waar redelijkerwijs mogelijk in het beleid worden meegenomen.

De zittingsperiode van een lid van de Raad van Toezicht bedraagt maximaal vier jaar. De leden kunnen één keer worden herbenoemd in hun functie. De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal 3 personen. De samenstelling van de Raad van Toezicht van SKO West-Friesland is per 01-01-2022:

 • De heer R. A. G. In ’t Veld, Remko
 • De heer E.R. de Haan, Eelco
 • Mevrouw L.S.M. Bakker, Diana
 • De heer B. Broxterman, Ben
 • Mevrouw K. P. M. Limburg, Karen
 • De heer M. Mahangi, Maikel

Voorzitter: De heer R.A.G. in ’t Veld
Vicevoorzitter: Mevrouw L.S.M. Bakker
Auditcommissie: De heer E.R. de Haan, mevrouw K.P.M. Limburg
Remuneratiecommissie: De heer R.A.G. in ’t Veld, mevrouw K.P.M. Limburg
Kwaliteitscommissie: Mevrouw L.S.M. Bakker, de heer M. Mahangi
Commissie Human Resource: Mevrouw K.P.M. Limburg
Commissie Huisvesting: De heer B. Broxterman, de heer R. in ’t Veld

College van Bestuur

Het College van Bestuur is het bestuur van de SKO West-Friesland.
Voorzitter: De heer L.C.  Wijker, Leo
Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de gehele stichting.

Medezeggenschap

Hoe is de medezeggenschap in het onderwijs geregeld?
Elke school of onderwijsinstelling moet een medezeggenschapsraad hebben. Zo zijn ouders, leerlingen en personeel betrokken bij het beleid van de school.

Rechten medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad heeft de volgende rechten:

 • Informatierecht
  Het schoolbestuur moet de medezeggenschapsraad tijdig alle informatie geven die de raad nodig heeft om goed te functioneren.
 • Adviesrecht
  Het schoolbestuur moet voorgenomen besluiten voor advies voorleggen aan de medezeggenschapsraad. Bijvoorbeeld een besluit over de aanstelling van een nieuwe directeur.
 • Instemmingsrecht
  Voor bepaalde besluiten van het schoolbestuur is instemming van de medezeggenschapsraad nodig.
  Bijvoorbeeld bij verandering van het schoolreglement.

Medezeggenschapsraad en gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
In de medezeggenschapsraden van onze afzonderlijke scholen zitten vertegenwoordigers van ouders en personeel. Een afvaardiging uit iedere medezeggenschapsraad is lid van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van onze stichting.

Schoolopleiders

Als SKOWF zijn wij ons bewust van het feit dat de huidige studenten en zij-instromers de leerkrachten van de toekomst zijn. Om die reden vinden wij het belangrijk om onze studenten en zij-instromers een fijne plek te bieden met begeleiding op maat. Binnen SKOWF zijn een aantal schoolopleiders werkzaam. Zij coachen studenten tijdens hun stage en zij-instromers op hun werkplek, onderhouden nauwe contacten met Ipabo en Inholland en zorgen voor de plaatsing van studenten. Daarnaast begeleiden zij ook startende leerkrachten want een vliegende start zorgt voor meer werkplezier en een stevige basis voor de toekomst.

Wil je meer weten over stage lopen binnen SKOWF? Neem gerust contact op met een van onze schoolopleiders. Voor schooljaar 2022-2023 hebben wij weer diverse LIO vacatures. Heb je interesse? Klik op Vacatures LIO voor meer informatie.

Sjef Langedijk sjef.langedijk@skowf.nl
Nanda Scholten nanda.scholten@skowf.nl
Karin Blankendaal karin.blankendaal@skowf.nl
Jolanda Schooneman jolanda.schooneman@skowf.nl
Josiene Boomsma josiene.boomsma@skowf.nl

 

 

 

 

 

vacatures LIO

Verhalen